Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster

 WERKEN VANUIT EEN VISIE
 
Onderwijskundige visie
De school gaat uit van het unieke van elk kind en houdt daarom nadrukkelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Zij streeft naar adaptief onderwijs waarin aandacht is voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking

 • Naast aandacht voor het unieke van elk kind, willen we kinderen leren rekening met elkaar te houden en leren samenwerken, met respect voor verschillen
 • We streven naar een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van "hoofd, hart en handen"
 • Het kind in een veilige omgeving helpen zichzelf te zijn om een positief zelfbeeld te kunnen ontwikkelen
 • Het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van een kritische zin
 • In het onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding
 • Het kind voorbereiden op een plek in de maatschappij
 • Opvoeden vindt plaats in een wisselwerking tussen school en ouders, daarom worden ouders actief betrokken bij de school
 • Ouders en leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen
 • Vieringen zijn hoogtepunten in een schoolleven en hebben een grote vormende waarde; de gehele schoolgemeenschap wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken
 
Pedagogische visie
 • Iedereen is van onschatbare waarde en heeft recht op liefde en aandacht.
 • Wij willen een prettige leer-, werk- en speelomgeving creëren, waarin veiligheid, plezier en geborgenheid centraal staan en waarin iedereen recht heeft op redelijke grenzen.
 • We willen de kinderen leren zelfstandig te zijn, samen te werken en geven hen verantwoordelijkheid en vrijheid binnen een gestructureerde leeromgeving.
 • Door de positieve benadering en het geven van gerichte complimenten werken we aan en positieve gedragsontwikkeling.
 
Maatschappelijke visie
 • We willen de kinderen leren verschillen te respecteren. Het accepteren van elkaar zoals we zijn en het rekening houden met elkaar, vinden we belangrijk.
 • We willen graag dat kinderen hun "steentje" bijdragen aan de maatschappij.
 • We vieren behaalde resultaten en successen.
 • De kinderen die onze school verlaten, zijn zelfstandig en kunnen zichzelf redden.
 • Wij halen als school het dorp en de omgeving binnen en de school gaat op haar beurt het dorp en de omgeving in.
 • We zijn betrokken op/met/bij elkaar.

 
 
 
levensbeschouwelijke visie
In ons onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding. We gaan uit van principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden. Daarom baseert de school haar activiteiten op normen en waarden die voortkomen uit het christendom en andere in de Nederlandse traditie erkende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.
Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen. In de  identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad zullen deze zaken regelmatig besproken worden.
 
De kernwaarden voor de samenwerkingsschool zijn: respect, vertrouwen, openheid, gelijkwaardigheid en samenwerken. Deze kernwaarden wil de school graag zichtbaar maken door te verwachten dat iedereen die bij de school betrokken is, dit uitdraagt.