'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

ICT op onze basisschool


Het team wil haar onderwijs aanpassen aan de snel veranderende maatschappij. De huidige maatschappij vraagt om anders lerende leerlingen, om ander onderwijs.
Kernbegrippen zijn: leren leren, samen leren, samenwerken, samen werken, zelfstandig werken. Dit vraagt om een andere inrichting van het gebouw, om andere materialen, om een actieve leerhouding van de kinderen, om een andere rol van de leerkracht en om inzet van middelen die het mogelijk maakt kennisbronnen, ook op afstand, aan te boren.
Het is dan ook niet voor niets dat ICT in onze school een belangrijke plaats inneemt als hulpmiddel om doelen te bereiken.

De komende jaren wordt gewerkt aan:

  • Een geïntegreerde doorgaande lijn in ICT-vaardigheid
  • Een inpassing van ICT- activiteiten in het onderwijsaanbod
  • Een structureel gebruik van digitale schoolborden