'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Wat is identiteit?

Onder 'identiteit' wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten:

  • het omgaan met elkaar
  • het pedagogisch handelen
  • het onderwijs
  • omgaan met levensbeschouwing
Hoe doen we het?
  • Leerkrachten tonen bewust en actief hun respect voor de verschillende levensovertuigingen
  • Leerkrachten bieden de leerlingen ruimte uiting te geven aan hun eigen beleving
  • Zij leren de leerlingen hiermee respectvol om te gaan
  • Zij zijn bereid al luisterend naar elkaar, wegen te vinden om vorm en inhoud te geven aan het omgaan met levensbeschouwing.
  • Leerkrachten mogen desgevraagd met een zekere terughoudendheid uiting geven aan hun persoonlijke overtuiging, mits deze steeds zonder waardeoordeel in relatie wordt gebracht met andere overtuigingen
  • Leerkrachten werken actief mee aan de invulling van de lessen in levensbeschouwelijk onderwijs; zij doen dit passend bij de eigen levensovertuiging

Hoe geven we op de nieuwe school vorm aan identiteit?
De bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor het onderwijskundige aanbod in het algemeen maar ook in het bijzonder voor het aandachtsgebied "Levensbeschouwing". Bij de invulling van de levo lessen gaan we uit van deze onderbouwing voor de keuze van methode en de manier van aanbieding van de levo lessen. Er is gezocht naar één methode voor alle leerlingen op onze school die aansluit zowel bij de christelijke als de openbare identiteit. We hebben gekozen voor de methode Trefwoord.