Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

 Oktober 2015
 
Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs
 
Geachte ouders/verzorgers,
 
Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool naar het voortgezet onderwijs moet gaan gebeuren.
Afspraken in de regio
Centrale eindtoets
Met ingang van vorig schooljaar  is de Cito Eindtoets afgeschaft.  Iedere school neemt de Centrale Eindtoets af in april. Omdat een schooladvies vóór 1 maart moet worden afgegeven, is er een nieuw instrument ontwikkeld, dat helpt bij het onderbouwen van het schooladvies.
Plaatsingswijzer
Alle besturen met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze provincie hebben gezamenlijk afgesproken om vanaf dit schooljaar de Plaatsingswijzer als instrument te gaan hanteren. Deze Plaatsingswijzer wordt voor een leerling ingevuld a.d.h.v. de behaalde vaardigheidsscores op de citotoetsen in groep 6, 7 en 8. Daarnaast geeft de Plaatsingswijzer in de vorm van onderwijsprofielen aan of uw kind bijvoorbeeld net iets beter scoort dan zijn of haar onderwijsniveau of daaronder zit. De school voor voortgezet onderwijs ontvangt deze informatie en kan dan bekijken of er eventueel aanvullende begeleiding of misschien juist extra uitdaging nodig is. Vanzelfsprekend neemt de leerkracht van groep 8 (die het eindadvies geeft) al deze zaken met u door.
 
Hoe ziet het advies dat uw zoon of dochter straks gaat krijgen er uit?
De basisschool geeft een eenduidig en enkelvoudig advies voor het vervolgonderwijs. Dit doet de school op basis van het oordeel van de leerkracht. De Plaatsingswijzer is daarbij voor de leerkracht een hulpmiddel. Meer informatie over de Plaatsingswijzer vindt u op: www.plaatsingswijzer.nl
Het advies van de basisschool is bindend voor toelating en plaatsing op een VO school.
Het advies dat uw kind van de leerkracht krijgt bestaat uit een onderwijsniveau en een onderwijsprofiel.
Het onderwijsniveau dat gegeven wordt, is enkelvoudig en kan zijn
 • PRO
 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO theoretische leerweg
 • HAVO
 • VWO
Het onderwijsprofiel dat voortvloeit uit de plaatsingswijzer en dat aan één van bovenstaande onderwijsniveaus wordt toegevoegd, kan zijn:
 • Basisprofiel
  Dat wil zeggen dat de leerling het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau heeft.
 • Plusprofiel
  Voor leerlingen die met betrekking tot het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en wellicht naar een hoger kunnen opstromen.
 • Bespreekprofiel
  Dit is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen van het betreffende onderwijsniveau, maar waarvoor een verklaring is die als onderbouwing wordt toegevoegd. (bijvoorbeeld langdurige ziekte)
 • Disharmonisch profiel
Hiervan is sprake als leerlingen niet aan de eisen van het  betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in bijvoorbeeld een gediagnosticeerde leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld pdd-nos)
 
 
Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) 2015-2016
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er verschillen zijn in de verwijzing naar een school in Groningen/Haren of in de provincie. Hieronder hebben we daarom beide trajecten voor u op een rijtje gezet. Het traject voor de provincie betreft de scholen die hieronder genoemd worden, het traject voor de stad betreft alle scholen in de stad.
 
Stappenplan
Naar
 • AOC Terra in Winsum
 • HHC in Warffum, Uithuizen of Wehe den Hoorn
 • CSG in Winsum
 • Eemsdelta College in Delfzijl, Appingedam of Siddeburen
 
 1. In de periode oktober-december zijn er gesprekken tussen ouders en leerkracht over  de overgang naar het voortgezet onderwijs.
 
 1. U kunt  met uw kind de Open dagen en Onderwijsmarkten  van de VO scholen bezoeken.
 
 1. Na januari vullen de leerkrachten de  Plaatsingswijzer in en zij geven vóór 1 maart het advies bestaande uit een niveau en een profiel voor plaatsing op het VO.
 
 1. U ontvangt van de basisschool het aanmeldformulier voor de gekozen school of u  regelt het formulier zelf. Vóór 15 maart meldt u uw kind aan bij één VO school. Of de basisschool verzorgt op uw verzoek de aanmelding.
 
 1. De basisschool zorgt ervoor dat de VO school waar u uw kind heeft aangemeld  het Onderwijskundig rapport en de Plaatsingswijzer ontvangt vóór 15 maart. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren via een beveiligde digitale verbinding, de Overstapservice Onderwijs (OSO).
 
 1. Als er sprake is van aanmelding bij LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) / PRO (praktijk onderwijs) of VSO (voortgezet speciaal onderwijs) dan zal de interne begeleider van de basisschool u helpen bij de aanmelding. De aanmelding  zal bij voorkeur zo vroeg mogelijk plaatsvinden. De aanmelding voor Praktijkonderwijs graag voor 15 februari.
 
 1. VO scholen hanteren geen volgorde van binnenkomst voor de aanmeldingen tot en met 15 maart. In principe wordt elke aangemelde leerling met het juiste advies voor de betreffende school geplaatst.
Aanmeldingen na 15 maart worden behandeld op volgorde van binnenkomst en bij over-aanmelding komen deze leerlingen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst.
 
 1. Als uw kind is uitgeloot op een school in Groningen of Haren en alsnog naar een school in de provincie wil, dan is de tweede uiterlijke datum van aanmelding 11 april 2016. Als de school dan vol is worden deze leerlingen op de wachtlijst geplaatst.
 
 1. Het advies van het PO is voor het VO een bindend uitgangspunt voor toelating en plaatsing op een VO school. Mocht u het niet eens zijn met dit advies, dan kunt u dit bespreken met de directeur en eventueel bezwaar aantekenen.
 
 1. De Centrale eindtoets (april) is conform wetgeving een controletoets. Wanneer uw kind op basis van deze toets één schoolniveau hoger scoort dan het advies van de basisschool dan moet het advies worden heroverwogen en mogelijk worden aangepast. Uiterlijk drie weken na deze toets moet de heroverweging plaatsvinden. Bij herziening van het advies neemt het PO contact op met u en met het VO
Uiterlijk 1 mei  neemt het VO een toelatings- en plaatsingsbesluit.
 
Een uitgebreidere versie van het toelatingsbeleid is aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd en is daar op aanvraag beschikbaar. De maatregelen, procedures en het tijdpad staan in de jaarlijks geactualiseerde transitiekalender PO-VO. Op de site www.passendonderwijsgroningen.nl / 'Voortgezet Onderwijs - Ommelanden'  staat eveneens de uitgebreide versie van het toelatingsbeleid onder 'ouders/verzorger/leerlingen'.
 
 
 
 
 
Naar
 • Groningen
 • Haren 
 1. In de periode oktober-december zijn er gesprekken tussen ouders en leerkracht over  de overgang naar het voortgezet onderwijs.
 2. U kunt  met uw kind de Open dagen en Onderwijsmarkten  van de VO scholen bezoeken.
 3. Na januari vullen de leerkrachten de  Plaatsingswijzer in en zij geven vóór 1 maart het advies bestaande uit een niveau en een profiel voor plaatsing op het VO.
 4. U dient als ouder uw kind uiterlijk op 15 maart 2016 schriftelijk te hebben aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. Het aanmeldingsformulier van de gekozen VO school is daar het meest geschikt voor.
 5. Het advies van het basisonderwijs is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
 6. Op het aanmeldingsformulier van de school voor voortgezet onderwijs geeft u als ouder de 1ste en 2de voorkeur aan voor toelating en plaatsing op een VO-school. Alle scholen plaatsen deze 1ste en 2de voorkeur in een digitaal systeem, zodat gecontroleerd kan worden of er geen twee of meer 1ste en/of 2de voorkeuren worden opgegeven. Mocht dit gebeuren, dan nemen de betrokken scholen contact op met u als ouder.
 7. U bent als ouder verantwoordelijk voor de aanmelding. Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de school van 1ste én 2de voorkeur.
  De basisscholen maken bij de overdracht zoveel mogelijk gebruik van de Overstapservice Onderwijs. Via deze service kan het Onderwijskundig Rapport van een leerling via een beveiligde verbinding digitaal worden overgedragen aan de betreffende VO school.
  U dient als ouder inzage te hebben gehad in het dossier van uw kind. Ook heeft u de mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken die nog kunnen worden verwerkt in het dossier.
  Als dit is gebeurd kan de basisschool het dossier van uw kind klaarzetten voor overdracht naar de nieuwe school. Zodra een leerling als 1ste keuze is aangemeld, kan de nieuwe school het overstapdossier opvragen bij de huidige school.
 8. Alle scholen die moeten loten doen dat op donderdag 24 maart 2016 en publiceren de uitslag van de loting op de site van de school op donderdag 24 maart tussen 16.00 en 18.00 uur!
  Indien een leerling bij de twee voorkeursscholen is uitgeloot, dient de leerling voor 11 april te worden aangemeld bij een school die wel een plaats beschikbaar heeft. De VO scholen maken aan de ouders kenbaar welke scholen nog plaatsen beschikbaar hebben.
 9. De eindtoets is in april en speelt geen rol meer in de aanmelding. Conform wetgeving is het nog wel een controletoets nadat het advies door het basisonderwijs gegeven is. Als er een verschil is van één schoolniveau tussen het advies van de basisschool en de eindtoets, dan moet het schooladvies door de basisschool worden heroverwogen. Alleen als het advies hoger is kan dit leiden tot bijstelling van het schooladvies en kan de leerling, indien basis- en voortgezet onderwijs en ouders het hierover eens zijn, op een hoger niveau geplaatst worden. Heroverweging kan ook leiden tot het vasthouden aan het oorspronkelijke advies.

  Uiterlijk drie weken na het bekend worden van de uitslag van de eindtoets moeten de heroverwegingen zijn afgerond. Het uiteindelijke advies van de basisschool blijft ook na de heroverweging enkelvoudig, ondanks dat het eindtoetsadvies dubbel kan zijn.
 10. De toelatingscommissie VO neemt voor 1 mei een toelatings- en plaatsingsbesluitAls alles volgens plan verloopt en alle informatie goed, volledig, naar waarheid en tijdig wordt overgedragen dan streven we er naar dat u als ouder en uw kind veelal voor de meivakantie duidelijkheid hebben over de plaatsing in het VO.Een uitgebreidere versie van het toelatingsbeleid is aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd en is daar op aanvraag beschikbaar. De maatregelen, procedures en het tijdpad staan in de jaarlijks geactualiseerde transitiekalender PO-VO. Op de site www.passendonderwijsgroningen.nl / 'Voortgezet Onderwijs - Stad' staat eveneens de uitgebreide versie van het toelatingsbeleid onder 'ouders/verzorger/leerlingen'.
 
 
Aanvullende Toelatingsvoorwaarden
 
 • Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Alle VO-scholen hebben in hun ondersteuningsprofiel beschreven welke leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte ze wel of niet toe kunnen laten. U vindt het ondersteuningsprofiel op de site van de school (vanaf 1 oktober 2015) of u kunt het opvragen. Als het ondersteuningsprofiel van de school niet past bij de behoeften van uw kind heeft de VO school waar u als ouder een 1ste voorkeur voor heeft zorgplicht: zij moeten in overleg met u als ouder zorgen voor een andere, passende plek.
 
 • Aanvraag Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen extra middelen voor ondersteuning t.b.v. een leerling met leerachterstanden aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Voor Praktijkonderwijs zijn er landelijke criteria van kracht. Scholen verzorgen zelf de aanvraag bij het samenwerkingsverband. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs is landelijk geldig.
 
 
 
 • Maximum aantal leerlingen en identiteit
VO-scholen hebben een maximum capaciteit van te plaatsen leerlingen. De aantallen zijn op de sites van de scholen zichtbaar. Door gebrek aan ruimte kan het zijn dat een school voor voortgezet onderwijs uw kind moet weigeren. Ook kan het zijn dat de identiteit van de school een rol speelt. Indien ouders de grondslag van de school niet onderschrijven, mag de school de leerling weigeren. De betreffende school geeft dit zelf expliciet aan in de toelatingsvoorwaarden die door de school zelf worden geformuleerd in het toelatingsbeleid.
 • Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Alle VO-scholen hebben in hun ondersteuningsprofiel beschreven welke leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte ze wel of niet toe kunnen laten. U vindt het ondersteuningsprofiel op de site van de school (vanaf 1 oktober 2015) of u kunt het opvragen. Als het ondersteuningsprofiel van de school niet past bij de behoeften van uw kind heeft de VO school waar u als ouder een 1ste voorkeur voor heeft zorgplicht: zij moeten in overleg met u als ouder zorgen voor een andere, passende plek.
 • Aanvraag Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen extra middelen voor ondersteuning t.b.v. een leerling met leerachterstanden aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Voor Praktijkonderwijs zijn er landelijke criteria van kracht. Scholen verzorgen zelf de aanvraag bij het samenwerkingsverband. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs is landelijk geldig.
 
 
Procedure verschil van inzicht passende plek
Indien het onderwijs van mening is dat er een passende plek is in het voortgezet onderwijs, maar als ouder bent u een andere mening toegedaan, dan kan de leerplichtambtenaar van uw gemeente worden ingeschakeld. Als u als ouder er met de school niet uitkomt, kunt u ook een onafhankelijke deskundige vanuit het samenwerkingsverband inschakelen via: ect@swv-vo2002.nl   Indien het onderwijs van mening is dat er een passende plek is in het voortgezet onderwijs, maar als ouder bent u een andere mening toegedaan, dan kan de leerplichtambtenaar van uw gemeente worden ingeschakeld. Als u als ouder er met de school niet uitkomt, kunt u ook een onafhankelijke deskundige vanuit het samenwerkingsverband inschakelen via: ect@swv-vo2001.nl
 
 
 
We hopen u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.  Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de school of kijk op de site www.passendonderwijsgroningen.nl