'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw
Kwaliteit & Schoolondersteuningsprofiel

Het is onze  ambitie  om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Voor ons betekent dat alles uit kinderen halen wat erin zit, aan sluiten bij de talenten van onze kinderen en zo optimale en hoge leerling-resultaten te bereiken in met name taal, lezen en rekenen. Kwaliteitszorg is 'het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren'. Concreet komt kwaliteitszorg neer op het beantwoorden van vijf vragen:

·    Doen we de goede dingen?
·    Doen we de dingen goed?
·    Hoe weten we dat?
·    Vinden anderen dat ook?
·    Wat doen we met die kennis en informatie?

'Doen we de goede dingen' geeft antwoord op de vraag wat wij onder kwaliteit verstaan. 'Doen we de dingen goed? Verwijst naar het meten van onze bereikte resultaten. De vragen 'hoe weten we dat' en 'vinden anderen dat ook' zijn de uitkomsten van zelfevaluatie en audits. Het antwoord op de laatste vraag wordt vast gelegd in onze plannen voor de lange (bijv. het schoolplan) en korte termijn (bijv. het schooljaarplan).
Kwaliteitszorg is in het kader van de beleidsmatige ontwikkeling een verantwoordelijkheid die wij uitvoeren in de bedding van het beleid van ons schoolbestuur. Wij werken binnen de beleidskaders van ons schoolbestuur, waarbij we op basis van onze leerlingenpopulatie en de opbrengsten die zijn behaald, eigen accenten bepalen.

Leerlingenzorg
Binnen de zorg voor een goede kwaliteit speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs in de klas en aan uw kind. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt er geanalyseerd waarom dit niet is gebeurd en worden lessen of lesprogramma's aangepast of krijgen kinderen individueel meer aandacht. In gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. In die gesprekken wordt voortgang gecheckt, resultaten en toetsresultaten besproken en kan de leerkracht advies vragen. Daardoor is er intern een goed overzicht van de vorderingen en mogelijke problemen en kunnen we zo nodig tijdig hulp inzetten. Uiteraard houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind(eren). Als we ons zorgen maken zullen we dat kenbaar maken. En natuurlijk horen we ook van ouders graag als er ongerustheid is over de ontwikkeling van hun kind.
Door onze kennis van zaken kunnen we over het algemeen snel problemen signaleren en oplossingen zoeken voor uw kind. Hoe we dit hebben georganiseerd en geregeld leest u onder andere in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit beleidsdocument staat beschreven hoe we de zorg hebben georganiseerd. Tevens staan hierin alle procedures, leermethoden en wat we op het gebied van zorg allemaal kunnen. Dit document maakt deel uit van het zogenaamd Passend Onderwijs. Naast informatie over onze school, vindt u ook wat we kinderen in onze school en regio kunnen bieden om een goede ontwikkeling mogelijk te maken.  Klik hier voor het School Ondersteunings Profiel