'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Wat is identiteit?

Onder 'identiteit' wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten:

  • het omgaan met elkaar
  • het pedagogisch handelen
  • het onderwijs
  • omgaan met levensbeschouwing


Hoe doen we het?

  • Leerkrachten tonen bewust en actief hun respect voor de verschillende levensovertuigingen
  • Leerkrachten bieden de leerlingen ruimte uiting te geven aan hun eigen beleving
  • Zij leren de leerlingen hiermee respectvol om te gaan
  • Zij zijn bereid al luisterend naar elkaar, wegen te vinden om vorm en inhoud te geven aan het omgaan met levensbeschouwing.
  • Leerkrachten mogen desgevraagd met een zekere terughoudendheid uiting geven aan hun persoonlijke overtuiging, mits deze steeds zonder waardeoordeel in relatie wordt gebracht met andere overtuigingen
  • Leerkrachten werken actief mee aan de invulling van de lessen in levensbeschouwelijk onderwijs; zij doen dit passend bij de eigen levensovertuiging


Hoe geven we op samenwerkingsschool Op Wier vorm aan identiteit?

De bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor het onderwijskundige aanbod in het algemeen maar ook in het bijzonder voor het aandachtsgebied "Levensbeschouwing". Bij de invulling van de levo lessen gaan we uit van deze onderbouwing  en gebruiken daarvoor als leidraad de methode Trefwoord. Maandelijks zijn er vieringen in de gemeenschappelijke ruimte waarin presentaties, verhalen, toneelstukken door kinderen worden gepresenteerd.