Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest

De activiteiten van de kinderen (Het onderwijs)


Algemeen


De basisschool wil in een doorgaande lijn onderwijs geven aan 4-12 jarigen. Toch is er verschil in het onderwijs tussen de groepen 0-2 en 3-8. In de groepen 0-2 ontwikkelen de kinderen zich al spelend. Vanaf groep 3 richten wij het onderwijs meer op het systematisch leren van basisvaardigheden en het geleidelijk ontwikkelen van inzichten en kennis.
Het geheel van activiteiten is omschreven in ons schoolplan en is in een weekplan in tijd ingedeeld. We noemen dit het activiteitenplan.
Februari 2010 zijn alle leerkrachten gecertificeerd om aan leerlingen de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl) te kunnen geven.

Identiteit op onze school

Naast aandacht voor het unieke van elk kind, willen we kinderen leren rekening met elkaar te houden en leren samenwerken, met respect voor verschillen

Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten:

 • het omgaan met elkaar
 • het pedagogisch handelen
 • het onderwijs

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor het onderwijskundige aanbod in het algemeen maar ook in het bijzonder voor het aandachtsgebied “Levensbeschouwing”. Zie ook ‘Informatieboekje Levensbeschouwing’.

In ons onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding. We gaan uit van principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden. Daarom baseert de school haar activiteiten op normen en waarden die voortkomen uit het christendom en andere in de Nederlandse traditie erkende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.
Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen. In de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad zullen deze zaken regelmatig besproken worden.

De kernwaarden voor de samenwerkingsschool zijn: respect, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid. Deze kernwaarden wil de school graag zichtbaar maken door te verwachten dat iedereen die bij de school betrokken is, dit uitdraagt.

 • Positief denkend
 • Verschillen accepterend
 • Elkaar de ruimte gevend
 • Helder communicerend
 • Luisterend
 • Realistisch
 • Eerlijk
 • Collegiaal
 • Serieus
 • Vergevingsgezind