Schoolreis
Project hulpdiensten
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster

Zoeken

Resultaten in Pagina's
42
Aanmelding nieuwe leerlingen - Aanmelding nieuwe leerlingen   Contact Wilt u nader kennis maken, de school bekijken en bij de kleuter- of andere groepen binnenlopen? Dat kan. U kunt een afspraak maken met... Lees meer...
Aanpak pestgedrag - De aanpak om pesten te voorkomen maakt deel uit van de sociaal-emotionele vorming op school en is verbonden aan onze visie. Er wordt bij ons op school gewerkt aan het creëren van een dusdanig... Lees meer...
Begeleiding - Hieronder staat beschreven hoe de leerkracht de gepeste leerling en de pester kan begeleiden. Er zijn ook adviezen voor ouders opgenomen.  Begeleiding van de gepeste leerling: ... Lees meer...
Contact - Bent u naar aanleiding van bovenstaande informatie nieuwsgierig geworden? Komt u dan gerust een keer binnenlopen voor een kennismaking. Ook kunt u op aanvraag onze informatiegids ontvangen.... Lees meer...
Continurooster - Continurooster:  SWS Op Wier werkt sinds dit schooljaar volgens het continurooster. De lunch wordt  op school genuttigd. De middagpauze komt te vervallen. Dit betekent dat de... Lees meer...
De identiteitscommissie - De identiteitscommissie Download hier het jaarverslag 2013-2014 van de identiteitscommissie In ons onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden... Lees meer...
De medezeggenschapsraad - Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een oudergeleding (2 leden) en een personeelsgeleding (2 leden). De M.R. kiest uit haar leden een vertegenwoordiger voor de... Lees meer...
De ouderraad - De Ouderraad (OR) De ouderraad (OR) is samengesteld uit zeven ouders en één teamlid. De Ouderraad houdt zich vooral bezig met ondersteunende en organisatorische taken binnen de school. Hierbij... Lees meer...
Een thema uitgewerkt - Een thema uitgewerkt Openbare levo lessen met thema "Waarden en normen"   Groep 0/1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 Tolerantie t.o.v.... Lees meer...
Groep 1/2 - Informatie voor ouders van leerlingen van groep 1 en 2,   Thema’s In groep 1 en 2 werken we rond thema’s .Deze worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Uw kind mag materiaal, met betrekking... Lees meer...
Groep 5/6 -                                  &n... Lees meer...
Groepen - Lees meer...
Het bestuur - Schoolbestuur tussen Lauwers en Eems Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 20... Lees meer...
Het onderwijs - De activiteiten van de kinderen (Het onderwijs) Algemeen De basisschool wil in een doorgaande lijn onderwijs geven aan 4-12 jarigen. Toch is er verschil in het onderwijs tussen de groepen 0-2... Lees meer...
Het ontstaan van de school - Ontstaan van samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge Op Wier is ontstaan door de fusie van Christelijke Basisschool “De Springplank” en Openbare Basisschool “De Klief”. In... Lees meer...
Het schoolgebouw - Het schoolgebouw Sinds najaar 2007 zijn we gehuisvest in een modern, nieuw schoolgebouw. Het gebouw beschikt over vier lokalen, twee leerpleinen en twee computer/leerruimtes. Verder... Lees meer...
Het team - Personeelsbezetting:     Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1/2 Judith Schouten Judith Schouten Joke Buist ... Lees meer...
Hoe wij onderwijs geven - EEN KIJKJE IN ONZE SCHOOL     Afstemmen niveau kind: Op basisschool Op Wier geven we adaptief onderwijs. Dit houdt in dat wij het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op het niveau van... Lees meer...
ICT - ICT op onze basisschool Het team wil haar onderwijs aanpassen aan de snel veranderende maatschappij. De huidige maatschappij vraagt om anders lerende leerlingen, om ander onderwijs. ... Lees meer...
Identiteit en onderwijs - Wat is identiteit? Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten: het omgaan... Lees meer...
in vogelvlucht - Informatie uit groep 3 en 4    ... Lees meer...
in vogelvlucht - De school begint om 8.30   Om 8.20.u gaat de schooldeur van de onderbouw open. De kinderen van groep  1 en 2 mogen binnenkomen.     Jassen ophangen De jassen en tassen... Lees meer...
in vogelvlucht - Groep 7/8 in vogelvlucht Groep 7 en 8 heeft 2 juffen. Van maandag t/m vrijdagmorgen juf Esther en op vrijdagmiddag juf Frederika. Aan het begin van de week beginnen we vaak in de kring.... Lees meer...
in vogelvlucht - Groep 5/ 6:   In groep 5/6 zitten dit jaar 22 leerlingen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Karina voor de groep. Op donderdag staat juf Frederika voor de groep. We... Lees meer...
Kanjertraining op SWS Op Wier - Kanjertraining op SWS Op Wier De preventieve zorg voor ons positief pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vormen een speerpunt... Lees meer...
Kwaliteit en Schoolondersteuningsprofiel - Kwaliteit & Schoolondersteuningsprofiel Het is onze  ambitie  om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Voor ons betekent dat alles uit kinderen halen... Lees meer...
Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek 2016 - Download de resultaten van het Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek 2016 (pdf) Lees meer...
Levensbeschouwing - Wat is identiteit? Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten: het omgaan... Lees meer...
Missie en visie -  WERKEN VANUIT EEN VISIE   Onderwijskundige visie De school gaat uit van het unieke van elk kind en houdt daarom nadrukkelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Zij streeft... Lees meer...
Overgang Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs -  Oktober 2015   Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs   Geachte ouders/verzorgers,   Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in... Lees meer...
Pestprotocol - ‘Alle kinderen mogen zich bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen’.   Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en... Lees meer...
Plan sociale veiligheid, pedagogisch klimaat en burgerschap - SWS Op Wier wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Wij willen dat alle kinderen zich sociaal veilig voelen bij ons op school. Alleen als kinderen zich veilig voelen kunnen zij zich... Lees meer...
School - Waarom kiezen ouders voor SWS Op Wier? SWS Op Wier probeert een "waarden-volle" schoolgemeenschap te zijn, waar leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar samenwerken en de school samen... Lees meer...
Schoolorganisatie - De Schoolorganisatie De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de directeur. Voor het directiewerk worden in dit schooljaar twee-ën-half dag ingezet en voor het I.B.-werk ruim een halve... Lees meer...
Schoolplan, Schoolgids en Schooljaarverslag - Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Op Wier 2015-2016 Jaarverslag MR 2016-2017 Jaarverslag OuderRaad Op Wier 2015-2016 Jaarverslag OR 2016-2017 Jaarverslag Identiteitscommissie 2015-2016 ... Lees meer...
Schooltijden - Schooljaar 2016-2017 Maandag:       08.30 - 12.00 uur en  13.15 - 15.15 uur Dinsdag:         08.30 - 12.00 uur... Lees meer...
Uitgangspunten - Uitgangspunten van ICT-onderwijs ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van de schoolvisie en het schoolbelid. ICT kan bij de uitvoering van onze visie als middel... Lees meer...
vakanties schooljaar 2017 - 2018 - Vakantierooster 2017-2018 Eerste schooldag... Lees meer...
Vanaf groep 3 - http://lauwerseneems.yurls.net Lees meer...
Verlof aanvragen - U kunt verlof aanvragen via dit formulier en vervolgens inleveren bij Rijanne Spoelman (directeur). Lees meer...
Voor- en naschoolse opvang - Voorschoolse en Buitenschoolse Opvang   Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen  vanaf 14.30 uur terecht bij de BSO. Op vrijdag is dit voor kinderen van de... Lees meer...
home - SWS Op Wier is een samenwerkingsschool met rond de 80 kinderen en een enthousiast team dat staat voor: * een prettige leer- werk- en speelomgeving, waarin veiligheid, plezier en... Lees meer...
Resultaten in Bestanden
223
01-10-2015 Schoolplan.doc - Lees meer...
13-14 Jaarverslag Identiteitscommissie 2013-2014.pdf - Lees meer...
13-14 Jaarverslag Medezeggenschapsraad SWS op Wier.pdf - Lees meer...
13-14 Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier 2013-2014.pdf - Lees meer...
13-14 Jaarverslag overblijven 2013 - 2014.pdf - Lees meer...
13-14 Jaarverslag sws Op Wier.pdf - Lees meer...
14-15 SCHOOLGIDS Op Wier DEF.pdf - Lees meer...
14-15 SOP Op Wier.pdf - Lees meer...
151201 Centraal aanmeldingsformulier leerlingen PO Schoolbestuur LE Op Wier.pdf - Lees meer...
1e-brief-school-mei-2015.pdf - Lees meer...
2011-06-28_verslag_ouderavond_Op_Wier.pdf - Lees meer...
2013-06-18 Verslag jaarvergadering van OR en MR van SWS Op Wier.pdf - Lees meer...
2013-10-16 Lauwers & Eems en VCPO Noord Groningen brengen het (toekomstig) onderwijsaanbod in de regio gezamenlijk in kaart.pdf - Lees meer...
2014-01-13-NB.pdf - Lees meer...
2014-01-24 Aanbiedingsbrief Rapport Verkenning.pdf - Lees meer...
2014-01-24 Power Point Toekomstscenario's scholenspreiding Noord Groningen.pdf - Lees meer...
2014-01-24 Tekst Toekomstscenario's scholenspreding Noord Groningen.pdf - Lees meer...
2014-01-27-NB.pdf - Lees meer...
2014-02-06-NB.pdf - Lees meer...
2014-02-10-NB.pdf - Lees meer...
2014-02-12 Boeiende discussiebijeenkomst over Rapport Toekomstscenario L&E.pdf - Lees meer...
2014-03-10-NB.pdf - Lees meer...
2014-04-07-NB.pdf - Lees meer...
2014-04-22-NB.pdf - Lees meer...
2014-04-24 Nieuwsbrief 'De Volgende Stap op naar Toekomstscenario-II_'.pdf - Lees meer...
2014-05-21 Ouderavond Op Wier Scholenspreiding Noord Groningen.pdf - Lees meer...
2014-06-11 Aanbiedingsbrief-rapport-Toekomstscenario-scholenspreiding-Noord-Groning....pdf - Lees meer...
2014-06-11 PERSBERICHT-11-juni-2014,-PDF.pdf - Lees meer...
2014-06-11 Rapport-Scenario-II.pdf - Lees meer...
2014-06-11 Toekomstscenario-II---scholenspreiding-Noord-Groningen-def.pdf - Lees meer...
2014-06-12 Agenda jaarvergadering 2014.pdf - Lees meer...
2014-06-16-NB.pdf - Lees meer...
2014-06-30 Nieuwsbrief 1, Toekomst basisscholen Noord-Groningen L&E en VCPO.pdf - Lees meer...
2014-06-30 Samenvatting rapport Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen 10 juni 2014 L&E en VCPO.pdf - Lees meer...
2014-07-03-NB.pdf - Lees meer...
2014-08-13 Voorstellen Rijanne.doc - Lees meer...
2014-08-25-NB.pdf - Lees meer...
2014-09-08 cito_leerlingrapport_oud.pdf - Lees meer...
2014-09-08-NB.pdf - Lees meer...
2014-09-08_cito_leerlingrapport_nieuw.pdf - Lees meer...
2014-09-08_cito_ouderbrief.pdf - Lees meer...
2014-09-22 Bijlage 1 Uitnodiging Thema-avond OR 2014 (1) nieuwsbrief.pdf - Lees meer...
2014-09-22 bijlage 2 oproep informatieavond jeugdzorg 2 oktober 2014.pdf - Lees meer...
2014-09-22-NB.pdf - Lees meer...
2014-09-29 Inschrijvingsformulier.pdf - Lees meer...
2014-10-06-gymfeest.pdf - Lees meer...
2014-10-06-NB.pdf - Lees meer...
2014-10-27-NB.pdf - Lees meer...
2014-11-10-NB.pdf - Lees meer...
2014-11-24-NB.pdf - Lees meer...
2014-12-08-NB.pdf - Lees meer...
2014-12-17 Nieuwsbrief 3 - Toekomst basisscholen Noord-Groningen LE en VCPO.pdf - Lees meer...
2014-12-17 Rapport-Toekomstscenario-III-scholenspreiding-Noord-Groningen.pdf - Lees meer...
2014-19-05-NB.pdf - Lees meer...
2014-24-10-NB.pdf - Lees meer...
2015-01-12-NB.pdf - Lees meer...
2015-02-02-NB.pdf - Lees meer...
2015-02-09-bijlage-volleybalinstuif.pdf - Lees meer...
2015-02-09-NB.pdf - Lees meer...
2015-02-14 Plan_Sociale_Veiligheid_perdagogisch_klimaat_en_burgerschap Op Wier.doc - Lees meer...
2015-03-09-NB.pdf - Lees meer...
2015-03-23 enquete OpWier.pdf - Lees meer...
2015-03-23-gezonde voeding.pdf - Lees meer...
2015-03-23-NB.pdf - Lees meer...
2015-04-07-NB.pdf - Lees meer...
2015-04-20-NB.pdf - Lees meer...
2015-05-26-NB.pdf - Lees meer...
2015-06-15-NB.pdf - Lees meer...
2015-06-17 ouderbrief formatie komend schooljaar.docx - Lees meer...
2015-06-23 _Jaarverslag_Medezeggenschapsraad_SWS_Op_Wier_2015.pdf - Lees meer...
2015-07-02-NB.pdf - Lees meer...
2015-08-31-NB.pdf - Lees meer...
2015-09-14-NB.pdf - Lees meer...
2015-09-4 schoolgids 2015-2016.docx - Lees meer...
2015-10-05-NB.pdf - Lees meer...
2015-11-02-NB.pdf - Lees meer...
2015-11-23-NB.pdf - Lees meer...
2015-12-14-NB.pdf - Lees meer...
2015-2016 schooljaarplan Op Wier def..doc - Lees meer...
20150316 BELEIDSPLAN ICT L&E def..doc - Lees meer...
2016-01-04 brief ouders ziektevervanging M.v.d.K.doc - Lees meer...
2016-01-19-NB.pdf - Lees meer...
2016-02-01-NB.pdf - Lees meer...
2016-02-15-NB.pdf - Lees meer...
2016-03-14-NB.pdf - Lees meer...
2016-04-04-NB.pdf - Lees meer...
2016-04-18-NB.pdf - Lees meer...
2016-05-09 benoeming_nieuwe_directeur_bestuurder_Primair_Onderwijs.doc - Lees meer...
2016-05-09-NB.pdf - Lees meer...
2016-05-17-NB.pdf - Lees meer...
2016-06-06-NB.pdf - Lees meer...
2016-06-27-NB.pdf - Lees meer...
2016-06-30 ouderbrief formatie komend schooljaar met vacature.pdf - Lees meer...
2016-07-04_schoolgids_2016-2017 OW.pdf - Lees meer...
2016-07-11-NB.pdf - Lees meer...
2016-07-12 Mr_oudergeleding_gezocht.docx - Lees meer...
2016-09-19NB.pdf - Lees meer...
2016-09-19NB.pdf - Lees meer...
2016-10-31 Nieuwsbrief.pdf - Lees meer...
20160443NO02 Publieksposter 2016 SWS Op Wier (1).pdf - Lees meer...
20161010.pdf - Lees meer...
2016_januari_voor_ouders_website_online_te_personaliseren.docx - Lees meer...
2017-03-09_schoolgids_2017-2018 OW.pdf - Lees meer...
2017-06-26 Personeelsindeling 2017-2018.pdf - Lees meer...
2017-06-26 Personeelsindeling 2017-2018.pdf - Lees meer...
2017-07-06 Opgaveformulier Atelier.docx - Lees meer...
2017-09-12 Schooljaarverslag definitief.pdf - Lees meer...
2017-09-12 Schooljaarverslag definitief.pdf - Lees meer...
2017-16-01.pdf - Lees meer...
2017-17-01.pdf - Lees meer...
20170206.pdf - Lees meer...
20170306Nieuwsbrief .pdf - Lees meer...
20170508NB .pdf - Lees meer...
20170529NB.pdf - Lees meer...
20170619NB.pdf - Lees meer...
20170717NB.pdf - Lees meer...
20170911NB.pdf - Lees meer...
20171009 Nieuwsbrief.pdf - Lees meer...
20171106NB.pdf - Lees meer...
20171211NB.pdf - Lees meer...
20172011NB.pdf - Lees meer...
20172703NB.pdf - Lees meer...
2018-01-10__Plan_Sociale_Veiligheid_perdagogisch_klimaat_en_burgerschap_Op_Wierdef.pdf - Lees meer...
20180115NB.pdf - Lees meer...
20180129NB.pdf - Lees meer...
20180219nb.pdf - Lees meer...
20180312NB.pdf - Lees meer...
Aan de ouders van de kromme akkers,..._.docx - Lees meer...
Aanvraag verlof Op Wier.pdf - Lees meer...
actief-burgerschap -sociale-integratie.pdf - Lees meer...
afscheid-groep-8-2011.html - Lees meer...
Agenda jaarvergadering 4 juli 2017.docx - Lees meer...
Agenda jaarvergadering 4 juli 2017.docx - Lees meer...
ASCHEID JAAP nov 14.doc - Lees meer...
Brief acties scholen.pdf - Lees meer...
Brief ouders staking alle scholen juni 17 def. (3).pdf - Lees meer...
chr_levolessen_september_kerst.pdf - Lees meer...
Dino middag BSO.pdf - Lees meer...
djembee.html - Lees meer...
doe-opdrachten-groep-5-6.html - Lees meer...
doem-van-gunder.html - Lees meer...
Drieluikfolder.pdf - Lees meer...
Drieluikfolder.pdf - Lees meer...
Drieluikfolder.pdf - Lees meer...
Eerste ervaringen vanuit het Onderwijsteam.pdf - Lees meer...
gaan-voor-goud.html - Lees meer...
gameover.html - Lees meer...
grafisch-museum.html - Lees meer...
groepsindeling-avond4daagse.pdf - Lees meer...
groningen.html - Lees meer...
ICT Hulpkaart.doc - Lees meer...
ICT Hulpkaart_0.doc - Lees meer...
ICT Hulpkaart_0_1.doc - Lees meer...
ICT op basisschool Ezinge.pdf - Lees meer...
ijsgym.html - Lees meer...
infobrief-ouders-4daagse Op Wier.pdf - Lees meer...
infobrief-ouders-4daagse.docx - Lees meer...
infobrief-ouders-4daagse.pdf - Lees meer...
Jaarverslag IC 2015-2016.pdf - Lees meer...
Jaarverslag IC 2016-2017 (1).pdf - Lees meer...
Jaarverslag Identiteitscommissie OW 2014-2015.pdf - Lees meer...
Jaarverslag MR SWS Op Wier 2015-2016.pdf - Lees meer...
Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier 2014-2015.pdf - Lees meer...
Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier 2015-2016.pdf - Lees meer...
Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier 2016-2017.pdf - Lees meer...
Jaarverslag overblijven 2014 - 2015 OW.docx - Lees meer...
Jaarverslag overblijven 2014 - 2015 OW.pdf - Lees meer...
Jaarverslag_Ouderraad_SWS_Op_Wier_2014-2015.pdf - Lees meer...
kanjers.html - Lees meer...
kerst-2009.html - Lees meer...
kerst-2010.html - Lees meer...
lied-manon-lisanne-femke-melissa.html - Lees meer...
logo sws op wier.png - Lees meer...
Maak kennis met tennis flyer.docx - Lees meer...
magic2012.html - Lees meer...
meester-juffendag-2010.html - Lees meer...
muziekmiddag-groep-5-6.html - Lees meer...
Nieuwsbrief 09052016.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 1 Toekomst basisscholen Noord-Groningen LE en VCPO, juli 2014.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 1 Verkenning toekomstig onderwijsaanbod regio Noord-Groningen, november 2013.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 10102016.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 2 Toekomst basisscholen LE en VCPO, oktober 2014.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 2016-21-11.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 20161212.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 3 Toekomst basisscholen Noord-Groningen LE en VCPO, december 2014.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 4 Toekomst basisscholen Noord-Groningen LE en VCPO maart 2015.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 5 Toekomst.pdf - Lees meer...
nieuwsbrief ksw juli 2016.pdf - Lees meer...
nieuwsbrief-2-toekomst-basisscholen.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief_4_Toekomst_basisscholen_Noord-Groningen_LE_en_VCPO.pdf - Lees meer...
Notulen jaarlijkse ouderavond.pdf - Lees meer...
NSO2015ouderleafletDigitaal.pdf - Lees meer...
NSOouderleaflet2016_digitaal.pdf - Lees meer...
ontstaan-wierde.html - Lees meer...
Op de wierde.mp3 - Lees meer...
op wier.jpg - Lees meer...
openbare_levolessen_1-8_tot_herfst.pdf - Lees meer...
Opening BSO 7 maart 2016.pdf - Lees meer...
Ouderinformatiekaart_SWS_Op_Wier.pdf - Lees meer...
patsers-kanjers.html - Lees meer...
petten_kanjertraining.jpg - Lees meer...
presentatie 7 en 8 def.ppt - Lees meer...
Publieksposter SWS Op Wier.pdf - Lees meer...
Publieksposter SWS Op Wier.pdf - Lees meer...
Publieksposter SWS Op Wier.pdf - Lees meer...
Rapport Toekomstscenario III scholenspreiding Noord-Groningen.pdf - Lees meer...
Rapport Toekomstscenarios I scholenspreding-Noord-Groningen.pdf - Lees meer...
Rapport Ttoekomstscenario II scholenspreiding Noord Groningen.pdf - Lees meer...
Schoolgids Op Wier 2016-2017.pdf - Lees meer...
Schooljaarplan Op Wier 2017-2018.pdf - Lees meer...
Schooljaarverslag 2015-2016 Op Wier.pdf - Lees meer...
schoollied-leon-saskia.html - Lees meer...
schoollied-ouders.html - Lees meer...
Schoolplan_2011-2015_SWS_Op_Wier.pdf - Lees meer...
scrooge.html - Lees meer...
sint2010.html - Lees meer...
sinterklaas-2011.html - Lees meer...
socialmedia.pdf - Lees meer...
Uitnodiging aan alle ouders en belangstellenden.docx - Lees meer...
uitslag-levo-enquete.pdf - Lees meer...
ze-komen-er-wel-achter.html - Lees meer...
_Jaarverslag_Medezeggenschapsraad_SWS_Op_Wier_2015.pdf - Lees meer...
_Jaarverslag_MR_SWS_Op_Wier_2016-2017_a.pdf - Lees meer...
Resultaten in Kalender
32
1e rapport - Lees meer...
2e rapport - Lees meer...
Avond4daagse - Lees meer...
Goede vrijdag - Lees meer...
Herfstvakantie - Lees meer...
Kerstvakantie - Lees meer...
Koffieochtend - Lees meer...
Koffieochtend - Lees meer...
Koffieochtend - Lees meer...
Koffieochtend - Lees meer...
Koningsspelen - Lees meer...
Laatste schooldag - Lees meer...
Margedag - Lees meer...
Margedag - Lees meer...
Margemiddag - Lees meer...
Margemiddag - Lees meer...
Margemiddag - Lees meer...
Margemiddag - Lees meer...
Meivakantie - Lees meer...
Moederdag - Lees meer...
Nationaal school ontbijt - Lees meer...
Oudercontactgesprekken - Lees meer...
Oudercontactgesprekken - Lees meer...
Rapportgesprekken - Lees meer...
Rapportgesprekken - Lees meer...
Rapportgesprekken - Lees meer...
Rapportgesprekken - Lees meer...
Sint Maarten - Lees meer...
Sinterklaasfeest - Lees meer...
Sponsoractie / Fancyfair - Lees meer...
Voorjaarsvakantie - Lees meer...
Zomervakantie - Lees meer...