Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken

De aanpak om pesten te voorkomen maakt deel uit van de sociaal-emotionele vorming op school en is verbonden aan onze visie. Er wordt bij ons op school gewerkt aan het creëren van een dusdanig groeps-/schoolklimaat dat pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen wordt (veilige leeromgeving).

In alle groepen is er structureel aandacht voor de sociaal – emotionele ontwikkeling en voor pesten.

Aanwezige materialen
 

Kijk en Beleef 2000 groep 0 t/m 4
Ik, jij, wij   groep 0 t/m 8
Pesttest 2002 groep 4 t/m 8
Pedagogisch Didactisch Onderzoek 2003 1e deel 2004 2e deel groep 0 t/m 8
Schoolregelposters vanaf 2009 groep 0 t/m 8
Kanjertraining vanaf 2009 groep 0 t/m 8
Zien (Parnassys) vanaf 2009 groep 0 t/m 8 (incidenteel)
Kind op Maandag (chr. levolessen)   groep 0 t/m 8
 
Hellig Hart (openbare levolessen)   groep 0 t/m 8
 

Ook wordt de sociale ontwikkeling van de leerlingen gevolgd met een groepsobservatiekaart (PDO (Pedagogisch Didactisch Onderzoek), 2x per jaar). 

Daarnaast werken wij met algemene schoolregels en groepsafspraken.  

Op school werken wij met de regel van de maand: in 2 jaar volgen we achtereenvolgens een cyclus van 10 schoolregels in 10 schoolmaanden.

op het niveau van omgaan met elkaar (1e cyclus)

 • Jij…ik…wij samen
 • Zeg: “Goedemorgen en de dag begint zonder zorgen”. (Begin de dag goed)
 • Ik mag je wel horen maar je mag me niet storen. (Zelfstandig werken)
 • Je beoordeelt een ander niet op hoe die eruit ziet. (Elkaar respecteren)
 • Gewoon praten: oké. Schreeuwen of grove taal: nee! (Let op je taalgebruik)
 • Lachen om elkaar is niet gewoon. (We lachen elkaar niet uit)
 • Je bent een patiënt als je denkt dat je beter bent. (Discriminatie …stop!)
 • Open pas je mond als je weet wat eruit komt. (Denk na …voor je wat zegt) 

op het niveau van omgaan met elkaar (2e cyclus)

 • Je bent voor mij pas een held…als je niet meer scheldt. (Niemand uitschelden)
 • Iemand wil iets zeggen, luister daar dan naar. Gaat het je vervelen, zeg ’t tegen hem of haar. (Naar elkaar luisteren)
 • Door alleen op anderen te letten, kun je zelf geen stap meer verzetten. (Niet zoveel letten op elkaar)
 • Bedenk je eerst goed, voordat je iets doet. (Stop…Denk..Doe)
 • Waarom het gaat? Je bent gewoon te laat! (Op tijd komen)

Sinds schooljaar 2009 voeren we de Kanjertraining in.

De basis vanuit de Kanjertraining voor het omgaan met elkaar is:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

op het niveau van het omgaan met materialen (1e cyclus)

 • Na werk opruimen

op het niveau van het omgaan met materialen (2e cyclus)

 • Met hetzelfde gemak, gooi je de rotzooi in de prullenbak (Je eigen afval opruimen)
 • Leen je van mij? Dat vind ik goed, maar ik vind ook dat je het vragen moet! (Van elkaars spullen afblijven)
op het niveau van ruzies(1e cyclus)
 • Met schelden, slaan en schoppen gaat de goede sfeer naar de knoppen (Samen sociaal sterk)
op het niveau van ruzies(2e cyclus)
 • Je bent voor mij pas een held…als je niet meer scheldt. (Niemand uitschelden)
 • Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn! Hoe meer zielen hoe meer gein! (Iedereen hoort erbij)
 • Wat begint als een geintje een duw of een trap eindigt vaak met ruzie. Dat komt van zo’n grap. (Van elkaar afblijven)
 • TREITERKOP! Je beseft niet goed, wat je die ander aan doet
  Ach kleintje , ’t is maar een geintje.
  Pesten…..pikken we niet      

Aan het begin van elk schooljaar worden in elke groep deze schoolregels besproken. De groep maakt dan ook eigen afspraken naar aanleiding van de schoolregels (klassenafspraken).

Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerlingen, leerkrachten en ouders wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Alle teamleden beschikken over achtergrond-informatie over pesten uit het handboek gezondheidsbevordering (Gezonde jeugd) van de G.G.D. Ook is op school het handboek gedrag & gedragsproblemen van Pravoo aanwezig.

Om na te gaan of leerlingen zich veilig voelen op SWS Op Wier wordt eens per twee jaar een vragenlijst afgenomen bij alle leerlingen, ouders en  personeelsleden.

Op deze wijze verkrijgen wij inzicht in de veiligheidsbeleving.

Wij proberen incidenten te voorkomen door een structurele aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (zoals hierboven beschreven). Incidenten die kinderen uit meerdere groepen betreffen worden bijgehouden in de incidentenregistratie. Incidenten op het gebied van pesten worden in elke groep door de leerkracht bijgehouden bij Notities in Parnassys (Digitaal Leerling Volgsysteem). Op deze wijze is er zicht op de incidenten die plaatsvinden en de acties die ondernomen zijn. De aanpak van dit veiligheidsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd in het gehele team en in de MR.  

Lees verder: Pestprotocol van SWS Op Wier