De ontwikkeling van het onderwijs

We werken systematisch aan het verbeteren van kwaliteitsonderwijs middels:

 • Opbrengst Gericht Werken
 • Adaptief Onderwijs. Met de nadruk op het verder ontwikkelen en het op één lijn brengen van het Zelfstandig Werken- Meerkeuzewerk.
 • Jaarplanning Kwaliteitszorg
 • Zorgstructuur
 • ICT beleidsplan.
 • POP’s (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen),
 • Doelstelingengesprekken leerkrachten (febr. en juni)
 • Start- en voortgangsgesprekken leerkrachten/directie (sept./febr./juni)
 • Klassenbezoeken
 • Oriëntatie op Meervoudige Intelligentie
 • Cultuurplan 2008-2012
 • Kanjertraining voor leerkrachten en leerlingen
 • Programma “Schatkist” en "Bas", Systematische vergroting taalvaardigheid (Nederlands) van de leerlingen in groep 1 en 2.
 • Programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Doorgaande lijn taalaanbod
 • van peuterspeelzaal en basisschool
 • Geïntegreerde methode voor de vak- en vormingsgebieden taal, spelling, aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, biologie, handvaardigheid, tekenvaardigheid en muziek.


Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

De maatschappij is voortdurend in beweging en verandert in hoog tempo. Dit vraagt soms ook om veranderingen en aanpassingen in het onderwijs. Bovendien willen we, dat de kwaliteit van ons onderwijs op niveau blijft en zo mogelijk nog beter wordt.

De maatschappij is voortdurend in beweging en verandert in hoog tempo. Dit vraagt soms ook om veranderingen en aanpassingen in het onderwijs. Bovendien willen we, dat de kwaliteit van ons onderwijs op niveau blijft en zo mogelijk nog beter wordt.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van hoe we hier mee omgaan.

 1. Zelfevaluatie door het team: Wat zijn onze uitgangspunten, staan we hier nog achter, is ons handelen daarmee in overeenstemming? Hebben we scholing of begeleiding nodig? Hoe kunnen we elkaar helpen?
 2. Evaluatie van gedrag en leerprestaties van de leerlingen d.m.v. landelijk genormeerde toetsen en teambesprekingen. Op deze manier bewaken we de kwaliteit van het onderwijs en zien we waaraan, indien nodig, extra aandacht moet worden besteed.
 3. Evaluatie van het lesmateriaal: We volgen de ontwikkelingen op het gebied van het lesmateriaal en proberen de daarvoor beschikbare financiën optimaal in te zetten.
 4. Evaluatie van het schoolgebouw en de omgeving: Hoe kunnen we de ruimten beter inzetten en aantrekkelijker maken binnen de beperkte financiële mogelijkheden? Met o.a. ouderhulp proberen we dit op peil te houden.
 5. Evaluaties van activiteiten in het  team, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, de Identiteitscommissie en het Federatiebestuur.
 6. Kwaliteit- en Tevredenheidonderzoek op het niveau van leerlingen (gr. 5 t/m 8), leerkrachten, directie en ouders.